Ð خاطرات من PDF/EPUB ↠

خاطرات من Best Ebook, خاطرات من By هیتلر This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book خاطرات من, essay by هیتلر Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you ❮Reading❯ ➶ I Blame The Scapegoats Author John O& – Ralphslaurensoutlet.co.uk خاطرات من By هیتلر This is very good and becomes the main topic to read ❮PDF❯ ✅ Beneath the Earth Author John Boyne – Ralphslaurensoutlet.co.uk the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book خاطرات من [PDF] ✩ Gagged Author Richard Asplin – Ralphslaurensoutlet.co.uk essay by هیتلر Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you دوستان گرانقدر چنانچه برایِ مطالعۀ یک کتاب در بخشِ زندگینامه و تاریخ فرصتِ کافی دارید. خواندنِ این کتاب را از دست ندهید پس از خواندنِ این کتاب و در پایان این سوال در ذهنِ شما ایجاد میشود که آیا این همان هیتلری است که این همه تبلیغاتِ گسترده انجام شده تا ثابت کنند انسانی قاتل و جانی بوده است!! بله دوستانِ عزیزم این مردِ بزرگ مانندِ تمامیِ انسانها اشتباهاتی نیز داشته، و زیان هایی برای انسانیت در رفتار و تصمیماتش دیده شد و حتی خدماتی نیز در بینِ کارهایش به چشم میخوردقصدِ دادگاهی نمودنِ « هیتلر» را ندارم امّا فراموش نکنید که « هیتلر» فقط و فقط میهن پرستی قابلِ ستایش بوده که زیر بارِ زور نرفته است و حاضر به نابود کردن و تکه پاره کردنِ سرزمینش توسطِ کشورهایِ دیگر ( نیاز به نام بردن از این کشورها نیست) نبوده است همین و بسای کاش مردمِ سرزمینِ ما، آلمانی ها را الگویِ خود در میهن پرستی و عشقِ به سرزمین، قرار میدادند، بارها سرزمینشان ویران شد، ولی هربار با تلاش آن را بنا کردند، و جالب اینجاست که هر بار بهتر از بارهایِ دگر و روز به روز با کوشش و تلاشِ خود، گام در راهِ موفقیت و دستیابی به دانشِ بشری برداشته و سرزمینشان را تبدیل به آلمانی نمودند که امروزه شاهد آن هستیمپیروز باشید و ایرانی این کلمه ی وطن یک روز از بین میرود آن وقت مردم به پشت سرشان، به ما نگاه می کنند؛ که خودمان را توی مرزها حبس کرده بودیم و سرِ چند تا خط روی نقشه همدیگر را می کُشتیم.بعد می گویند: این ها عجب احمق هایی بودند!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *